Vragen

Heeft u een vraag over het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden? Bekijk in onderstaand overzicht of uw vraag hierin staat opgenomen. Zo heeft u snel een volledig antwoord.

Staat uw vraag er niet tussen of beantwoordt dit uw vraag niet voldoende? Maak dan gebruik van het contactformulier.

Mag een organisatie gegevens van mij vastleggen?

Ja, organisaties mogen uw gegevens vastleggen, mits zij dit doen voor een duidelijk vooraf omschreven doel. Dan mogen organisaties uw contactgegevens verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren etc. Ze mogen niet meer gegevens verzamelen dan strikt noodzakelijk is voor dat doel. Een organisatie mag ook gegevens verzamelen voor meerdere doelen mits zij dit vooraf aangeeft. Een doel van verzameling van gegevens kan bijvoorbeeld de uitvoering van een overeenkomst zijn. Dit is het geval wanneer u iets op internet heeft besteld. Een doel kan ook zijn het sturen van reclame. Een organisatie is verplicht u op de hoogte te stellen van het doel van de gegevensverzameling, dit doet zij vaak in haar privacy statement.

Welke gegevens mag een organisatie vastleggen?

Een organisatie mag alleen die gegevens van u vastleggen die zij nodig heeft voor het doel van haar verwerking. Daarnaast is er een aantal gegevens dat organisaties volgens de Wet bescherming persoonsgegevens niet mogen vastleggen. Dit zijn de zogenaamde ‘bijzondere gegevens’, deze geven informatie over:

  • godsdienst of levensovertuiging
  • etnische herkomst
  • politieke gezindheid
  • gezondheid
  • seksleven
  • lidmaatschap van een vakvereniging
  • strafrechtelijke gegevens uit veroordelingen, arrestaties of procesverbaal.

De reden hiervoor is dat ervan wordt uitgegaan dat er bij dit soort gegevens grotere privacyrisico’s bestaan. Het gebruik van bijzondere gegevens voor marketingdoeleinden is in het algemeen alleen toegestaan als een consument hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Mag een organisatie mijn gegevens aan andere partijen geven?

Een organisatie mag uw gegevens aan derde partijen verstrekken als dit is aangeduid als een doel van haar verwerking van contactgegevens. De organisatie moet u hierover informeren. Ook heeft u het recht verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van uw contactgegevens door een organisatie. De organisatie mag uw gegevens dan ook niet langer aan derde partijen verstrekken. In het privacy statement van een organisatie kunt u vinden hoe u bij een specifieke organisatie verzet kunt aantekenen.

Ik heb nooit toestemming gegeven voor het toezenden van reclame en toch gebeurt het, hoe kan dit?

In principe hebben organisaties geen toestemming van u nodig om u reclame toe te zenden. Zij mogen ook zonder uw toestemming uw contactgegevens gebruiken om u een gerichte aanbieding te doen. Vrij verkeer van data is op Europees niveau gewaarborgd. Maar een organisatie moet u hierover wel informeren.

Informatie over het gebruik van uw contactgegevens vindt u veelal in het privacy statement van organisaties. Vaak moet u zich hiermee akkoord verklaren voor u bijvoorbeeld online een bestelling plaats of een enquête invult. Lees deze statements daarom eerst goed door.

Als consument heeft u daarnaast het recht om u te verzetten tegen het verdere gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden. Dit recht is absoluut, dit betekent dat een organisatie hier altijd gehoor aan moet geven. Dus als u aangeeft dat u niet meer gebeld, gemaild, of aangeschreven wilt worden en dit gebeurt wel, dan overtreedt een organisatie de wet.

De politiek vindt dat een aantal kanalen een dusdanige inbreuk op uw privacy kan maken dat organisaties wel eerst uw toestemming moeten vragen voor zij u via deze kanalen mogen benaderen, dit zijn:

  • Email
  • Fax
  • SMS

Waar kan ik mij afmelden voor commerciële boodschappen?

U heeft als consument het wettelijk vastgelegde “recht van verzet”. Dit betekent dat u zich bij organisaties van wie u bijvoorbeeld geen post meer wenst te ontvangen kunt afmelden. Organisaties zijn verplicht om maatregelen te nemen om aan dit verzoek te voldoen. In het speciale consumenten handboek van het Privacy Waarborg wordt u via een handig stappenplan uitgelegd, per communicatiekanaal, op welke wijze u uw ‘recht van verzet’ kunt aangeven.

Hoe zorg ik dat het postadres van een overledene wordt uitgesloten?

U kunt aangeven geen reclame te willen ontvangen op naam van een overledene bij Postfilter. Organisaties zijn op grond van de Nederlandse Reclame Code verplicht na te gaan of een consument is opgenomen op deze lijst. Wanneer dit het geval is zult u van hen op het opgegeven adres geen post geadresseerd aan een overledene ontvangen, of gebeld worden met een aanbieding gericht aan een overledene. U kunt iemand registreren in het overledenenregister via https://www.postfilter.nl/

Hoe kom ik aan een JA/NEE, NEE/NEE sticker voor op de brievenbus?

Deze stickers kunnen via uw eigen gemeente besteld en opgehaald worden. Kijk voor meer informatie op de website www.neeneeneeja.nl

Waar kan ik terecht met een klacht?

Met een klacht over de marketingactiviteiten van organisaties kunt u altijd terecht bij de desbetreffende organisatie. In de regel is het bedrijfsleven gebaat met een tevreden consument en zullen zij uw klacht in behandeling nemen. Wanneer uw klacht een organisatie betreft die het Privacy Waarborg voert, dan kunt u uw klacht bij het Klachtenloket indienen. Het doel van de Privacy Autoriteit is om uw klacht zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer uw klacht een organisatie betreft die niet is aangesloten bij DDMA, dan kunt u een klacht indienen bij OPTA; de wettelijke toezichthouder op het gebied van post en elektronische communicatiediensten.

Mocht u een reclame-uiting treffen die volgens u bijvoorbeeld misleidend is of in strijd is met wet, waarheid, goede smaak of fatsoen, dan kunt u een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie. Zij beoordeelt of de betreffende reclame-uiting in strijd is met de regels.

Naar boven